(تاریخ 22 فروردین 1402)

مندرجات این شماره

در تکاپوی شکل گیری یک جنبش برای دستمزدها

اعتراض دستمزدی کارگر باید دندان در بیاورد، گاز بگیرد!

دنیا شهر هرت نیست...

شعبان بی مخ ها در پاستور و بهارستان!

دانشگاه ها و اعتراض دستمزدها

بادکنک‌های اعتراضی برای دستمزدها

شهر "زیر خط فقر" و چراغان "توافق"  دستمزدها

در همراهی با کمپین اعتراضی هفت تپه علیه مصوبه دستمزدها 1402

دانلود نشریه

https://a-bikari.com/1pdf/AleyheBikari-82.pdf

 

 

 

(تاریخ 22 فروردین 1401)

طبقه کارگر و تعیین تکلیف با مصوبه سالانه دستمزدها

مصوبه دستمزدها: پیروزی یواشکی!

 مصوبه دستمزدها یک ورق پاره بی ارزش!

دستمزدها، جنبش کارگری و اول مه

ساختار " تعیین سالانه دستمزدها " را نباید پذیرفت

لینک دانلود شماره 81 نشریه علیه بیکاری

https://a-bikari.com/1pdf/AleyheBikari-81.pdf

شماره 80 نشریه علیه بیکاری منتشر شد

(فروردین 1401)

رئوس مندرجات این شماره:

صدقه هیچ ربطی به انگیزه پاک بشر نیکخواه ندارد

کارگران ساختمانی و حواله به نذر سلامتی

نوروزی برای رفیق و رفاقت کارگری

عطش یک جنبش سراسری دستمزد

 

دانلود نشریه:

https://a-bikari.com/1pdf/Aleyhebikari-80.pdf

دانلود

ما کارگران در دعوای دشمنان خود، میان مجلس و خانه کارگر بیطرف نیستیم

هیچکدام از ما کارگران از راه افتادن تولید بدمان نمیاید

نوکری برای سرمایه و دشمنی با کارگر

دانلود

از مطالبه کاهش ساعت کار تا مبارزه علیه بیکاری

زنده باد سی ساعت کار در هفته

وظایف طبقه کارگر و نقش صفوف پیشرو آن علیه بیکاری

جلوس یک پهلوان پنبه! دولت رئیسی و اشتغال

امروز در دام بیکاری... چرا؟

دانلود

خانه کارگر و هیاهوی اصلاح قانون کار

خطر: از خنده روده بر نشوید در حاشیه طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

یک صدا، یک چهار پایه و چه باید کرد

مبارزات متحد و سراسری، چگونه؟

رویاهای شوش طبقه کارگر در ایران

جای خالی دخالت و دفاع سراسری کارگران در هفت تپه دردناک و غیر قابل اغماض است

دانلود

حکومت اکثریت کارگر در جامعه - اینکه کاری ندارد

کار، بیکاری و نبرد جوانان: اسب ها را زین کنید

تکلیف یک جوان از تبار طبقه کارگر چیست؟

بیکاری جوانان صورت مساله چیست؟

از مقاومت تا تعرض و ابتکار عمل

ما تن به بیگاری نمیدهیم

دانلود

برق "جمهوری" و برق "اسلام" را قطع کنید

ما حق نداریم بمیریم

کارگران و مردم زحمتکش نان و نخواهید

مطالبات سراسری و شکل گیری یک جنبش قدرتمند سراسری کارگری

قایم موشک "اعتراضات صنفی و قانونی" در ایران

دانلود

سال 1400 و توطئه های یارانه ای دولت

کابوس کروناو نان در سال 1400

تکلیف دست کم چهار میلیون کارگر بیکار در سال جدید چیست

در مقابل کفتارهای ادارات کاریابی چه باید کرد؟

دانلود

زنده باد روزجهانی زن

مرد سالاری در سراشیب ابتذال

جنبش کارگری و روح سرکش زنانه در ایران

از هفت تپ ه تا بازنشستگان؛ حقانیت اعتراضی

اگر به جای دولت قرار میگرفتید چه میکردید؟

دانلود

عطش یک جنبش سراسری دستمزد

مروری بر سناریو تعیین دستمزد سال 1399

مجاری تامین معاشطبقه کارگر در سال 1399

ترقه بازی دستمزدی

"شیطان بزرگ" دستمزدها

دینامیت دستمزدها

طبل ها را بصدا در آورید

اعتصاب و دستمزدها

دانلود

فارسی را با زبان و ادبیات کارگری حرف بزنیم

زنگ ها برای چه کسانی بصدا در میایند؟

کرونا و مبارزه جویی کارگری

قساوت بانکی علیه زحمتکشان افغانی در ایران

کرونا، بیمه بیکاری و ژیگوله های شارلاتان شهری

دانلود

مبارزاتی بزرگ در دل اعتراضاتی کوچک

نیاز به پیروزی

دین و وظایف هر یک از ما

دینامیت دستمزدها

بیمه بیکاری: وزارت کار و یاوه های ضد کارگری

مسخره است، اما خنده آور؟ هرگز

دانلود

فصل دستمزدها، فصل ادعاها، فصل ستیزه جویی سراسری کارگری

قبول نکنیم، تن ندهیم

ایستگاه بعدی هفت تپه کجاست؟

آزادی بورژوازی، آزادی کارگران

دانلود

اسرار هفته "مرگ " وزیر کار

علیه تنهایی و ناامیدی، علیه خودکشی

اگر ما کارگران به داد هم برسیم

به سنندج جدید خوش آمدید

دانلود

ما کارگریم، سخنگویان خود را تنها نمیگذاریم

هفت تپه و آوازه آن در اتحاد کارگری

ایام آشوب و بی تابی، ایام غرور کارگری

یارانه 120 هزارتومانی: لاطائلاتی که دود شد و هوا رفت

به سنندج جدید خوش آمدید

دانلود

از دختران نو جوان سوسیالیست تا غولهای آژیتاسیون کارگری

اعتصاب بزرگ زنان تولید خانگی در انگلستان

فرشته کارگران: مری مک آرتور

آتش جوانی: کلارا لملیچ

کار خانگی زنان و مبارزه علیه آن در شهر سان آنتونیو

شورش کارگری 20 هزار

آژیتاتور کارگری، لئونورا اوریلی

به سنندج جدید خوش آمدید

دانلود

طبقه کارگر در کردستان و مصاف با بیکاری

بازار کار زنانه در کردستان

این کار و بیحقوقی است که کمر مردم را شکسته است و نه بیکاری

بیمه بیکاری در کردیتان: از رسوایی تا دشمنی

کردستان سرزمین بهره کشی و استثمار

نایسر: حاشیه نشین ها

دانلود

کار و بیکاری، جدالهای پیش روی کارگران در ایران

حراج جان انسانها در ایران

ادعانامه و کیفرخواست طبقه کارگر

چه باید کرد: آنچه یک کارگر بیکار باید بداند

دانلود

اتحاد و همبستگی با هفت تپه

پیچ آخر دستمزدها و کلک های وزیر کار ناقلا

آقا چرا پرداخت نمیشه این بیمه بیکاری لامذهب؟

در آستانه انقلاب معدنی در ایران: متروکه ها، حفره ای در کوه و ائمه جماعت

دلالان کلیه در راس مجلس، این جانور کیست؟

هلهله و چراغان شورای اسلامی کار در آذراب: متشکریم که کارگران را شلاق نمیزنید

دانلود

جنون اسلامی سرمایه در آقدره: بوی طلا، بوی خون، در ژرفای پلیدی و دشمنی با کارگر

فرزند عصیان طبقه کارگر ایران در درندشت طلای تکاب

خاکمه، حقمه ... کار، کار... گرسنه ایم، کار میخواهیم

کیفرخواست آقدره طبقه کارگر در ایران

یک ماه تحصن و جنگ و گریز

بعد از ماجرای شلاق... خدا میداند چه ها بر سر ما آمد

گزارش تفحص مجلس: بورژوازی از لجنزار طبقه خود پرده بر میدارد

دانلود

معدنچیان کرمان، اعتصابی که تنها ماند

معادن در یران برای کارگران محیط کار نیست، محیط مرگ است

کرمان، دیگر کرمان سابق نخواهد ماند

رئیس قوه قضائیه و گوشهایش

سفر پایان ناپذیر یک پرونده، هفت تپه

کارگران آذراب

ایران در قرق بسته های هردنبیل هر از چند گاه خیرات و صدقه

من از شما طلب رحم نمیکنم و درخواست بخشش ندارم

دانلود

جنبش دستمزدها؛ کجای کار هستیم؟

طبقه کارگر و زنجیرهای دستمزدهای معوقه

افزایش دستمزدها و خواست کنترل تولید

دستمزدها، مبارزه ای در زندان جمهوری اسلامی

جنبش برای افزایش دستمزد در ایران چگونه خواهد بود؟

اهداف جنبش دستمزد در ایران

تامین و تقویت صف سوسیالیستی

تامین و تقویت هم سرنوشتی و وحدت طبقاتی کارگری

شاخص ها و عرصه های متمایز کننده در عرصه دستمزدها

دستمزدها؛ مبرزه رفرمیستی یا رادیکال؟

دستمزدها؛ در زمین اقتصادی یا سیاسی؟

دستمزدها و بسیج توده ای

دستمزدها و مجمع عمومی؛ محلات؛ بیکاران

دستمزدها و سنتهای کارگری

افق سازمان یابی توده ای و سراسری طبقه کارگر برای دستمزدها

دانلود

ایران، کرونا و محاصره اقتصادی امریکا

ایران، کرونا و جمهوری اسلامی

مارس وحشت در دل مدیترانه

دستمزدها بر فراز قله های مصوبه 1398

مواجهه با هیولای کرونا، نه راه پیش، نه راه پس، بی پناه همچون پناهندگان افغانی در ایران

یارانه کرونا، مضحکه جدید علیه معیشت و تندرستی طبقه کارگر

دانلود

در گرامیداشت روز جهانی زن

زنان کارگر، پنهان در تاریخ کارگران صنعتی در ایران

از اصفهان تا روایت منچستر شرق

کاوشی در کار و شرایط زندگی کارگران نساجی و اولین نسل از کارگران صنعتی زن در ایران

مروری بر تشگیل و کشمکش های سندیکاهای کارگران نساجی در ایران

دانلود

سیرک مذاکرات دستمزدهادر بلاتکلیفی

سیل سیستان و بلوچستان و لوح زرین وزارت کار

پنجه در پنجه سیل

تعیین منطقه ای دستمزد یکتوطئه ضدکارگری

دانلود

بیانیه مشترک ستدیکای هفت تپه و اتحاد بازنشستگان درباره دستمزد 1399

طوفان دستمزدهااز شوش وهفت تپه

همه از دستمزدها میپرسند

دیماه سیاه و بردگی در معادن

کار را باید همین جا تمام کرد

عطش آزادی و رهایی سر خاموشی ندارد

جمهوری اسلامی و دو سردار

خون بر شمشیر پیروزنمیشود، هرگز

دانلود

ایران در تب حبس یک فریاد: یا مرگ یا آزادی

در بزرگداشت جان باختگان خیزش آبان

یک کلبه در نیزه زارهای ماه شهر

گردون بیرحم، این دو نوجوان، همه ما مقصر هستیم

خیزش آبان و سپس فصل تعیین دستمزد

سرنوشت بهم بافته مجامع عمومی و اعتراضات کارگری

دانلود

به علیه بیکاری بپیوندید

چه باید کرد

شوراهای بیکاران و هسته مرکزی از عناصر زبده

چند رهنمود اساسی

در آذرماه خورشید دو بار طلوع کرد

مضحکه یارانه ای علیه معیشت طبقه کارگر

دانلود

شبیخون بنرین، دزد به کاهدان زد

میترسانند، بترسیم و شجاعت را سازمان بدهیم

اغتشاشگران صفوف خود را در آغوش حمایت خود بگیریم

شورای بیکاران محل - یک روز سر شلوغ

دانلود

مرگ مجاز بیکاران در معادن ممنوعه آلبلاغ

از کپه جوانان بیکار تا قرق گستاخانه شهر

به صاحبقران های رعیت پرور پگویید گورشان را گم کنند

دانلود

کارگران و زبان اعتراض، زبان آذراب برای رهایی در ایران

یا کار یا بیمه بیکاری همین امروز

بازگشت دیوانگان از فیلادلفیا تا عسلویه - زنده باد سی ساعت کار

طبقه کارگر و چشم انداز تحمیل بیمه بیکاری

دانلود

لقمه بزرگ هفت تپه و توپخانه خاموش طبقه کارگر ایران

شوالیه های پیروز نبرد فوتبال و زنان در ایران

این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند

جای خالی گام در دانشگاه ها

فقر خاموش، فرهنگ نفرین زده ایرانی

دانلود

ترس از اشاعه تب لردگان

در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی

کارگر پناهی مقامات و تکلیف کارگران با آن

آشپزخانه های خلق

دانلود

مبارزات سراسری و متحد کارگری؛ چگونه؟

راه بیافتیم و همه محله را خبر کنیم: در دفاع از کودکان

قدرت سراسری جنبش کارگری در گرو مبارزه علیه بیکاری است

خرسهای دردانه قطبی و خلاصی از زباله های اسلامی سرمایه

دانلود

اعتراض کارگری باید دندان در بیاورد و گاز بگیرد

آتش در عمارت وزارت کار

بازی یارانه ها با زندگی مردم یک کشور

در یک وجبی هفت تپه و اراک: از یک اعتصاب تا اداره یک شهر

دانلود

شورش سبکبال زنان کارگر امریکا، توبت ایران؟

زنان کارگریهودی علیه بیکاریو علیه فلاکت

اهم جنبش مطالباتی در عرصه زنان

شورش 20000- زنان کارگر صنعت پوشاک در امریکا تاریخ میسازند

دانلود

هفت تپه: استخوان در گلوی دستگاه قضایی

جمع شوید، چراغان کنید، بلندگو بیاورید

سحر، پیکری که خاک ایران از پذیرش آن سر باز میزند

زنان در میان تماشاچیان فوتبال

نماینده ولی فقیه: جمهوری اسلامی در خطر است

دانلود

کمیته امداد و دمل چرکین بهره کشی از کار زنان

مافیای رسمی و قانونی بازار کار زنان

یک شهر و یا اعتصاب: اراک و باز هم هپکو

اعتراض و حق طلبی هپکو در متن مبارزه طبقاتی در ایران

درد در همه جا یکی و درمان نهایی هم همه جا یکی است

دانلود

دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موقوف

پیش به سوی اتحاد علیه بیکاری

فساد قانون، قانون فاسد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه

باج سبیل جدید دولت از جیب کارگران بیکار

با علیه بیکاری تماس بگیرید

دانلود

طب سنتی، عفریت تندرستی بر فراز طبق کارگر

بمب ها بر فراز سایپا و ایران خودرو: ورشکستگی، ورشکستگی،

طبقه مارگر و بازگشت به سیل گلستان

آیا خریداری هست؟

دانلود

طبقه کارگر ایران و بارقه تجربه شکست امریکا در ویتنام

از هفت تپه تا اوین: با هم باشیم قوی تریم

کمربند محنت و مرگ در دامنه البرز

یک حرامزاده سرخ در میان بیکاران

از تفرقه در صفوفمان بیشتر از بمبها بترسیم

 

افق های نازل در مقابل مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در ایران

از گرسنگان تا شورشیان

مبارزه اقتصادی- باز تعریف صورت مساله

مبارزه اقتصادی- سابقه و سایه سنگین تاریخی

اول، تحولات دوران مشروطیت

دوم، سالهای حکومت رضا شاه

سوم، تحولات انقلاب 57

مبارزه اقتصادی، حکومت، احزاب و جریانات بورژوایی

مبارزات اقتصادی و سرکوب

مبارزات اقتصادی - یک چشم انداز

اعتصاب هفت تپه با شهر شوش چه خواهد کرد؟

دانلود

بیمه بیکاری یا لاتاری شارلاتانها؟

جنبش تعاونیها در امریکا

ششم ماه مارس، روز جهانی علیه بیکاری

جنبش اعتراضی کارگری علیه بیکاری در شیکاگو

جنبش اعتصاب نشسته کارگران زن در امریکا

ژانویه سوزان دستمزدها در بنگلادش

دانلود

تعاونی های کارگری: سوداها و تحرکات تازه

تعاونیها در بوته آزمایش کلاسیک طبقه کارگر

تعاونیهای اوئن و مکتب رفرمیستی انگلیس

تعاونیهای پرودن و مکتب آنارشیستی پرودن

مارکس، تعاونیها، اتحادیه ها و مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

تعاونیهای رسمی دولتی در ایران

تعاونیها در جمهوری اسلامی

تعاونیهای کارگری و جنبش کارگری - کمونیستی در ایران

یوسف افتخاری/ ارشیر آوانسیان

تعاونیها و مبارزات کارگری در دوره معاصر

چرا تعاونیهای کنترل کارگری غلط است؟

تعاونیها و عرصه کار در محلات

اتحادیه کارگران قالی باف در مشهد/ تجربه اردشیر آوانسیان

دانلود

همه راه ها از هفت تپه و فولاد آغاز میشود

بیمه بیکاری و نیشکر هفت تپه

شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟

عملیات ایذایی بزدلانه جمهوری اسلامی در هفت تپه

از هفت تپه تا دانشگاه ها: تو گویی میخواهمد گنبد دوار را بزیر بکشند

همبستگی یواشکی

صندوق های همبستگی مالی کربلای

شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری

نیشکری ها، کارناوال باشکوه و چوبدستی های آن

تعیین منطقه ای دستمزد، توطئه ای که باید در نطفه خفه شود

دانلود

کربلای سوزناک دلار در ایران

سایه سنگین هپکو بر سیرک سالانه دستمزدها

زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال با بولیوی

در حسرت شورش دلار در ایران

حکم شلاق در اراک، چسناله های اقتدار سرمایه

خاشقچی در عربستان، در ترکیه و در ایران

آیات بلشویکی در اعتصاب بزرگ نفت در خوزستان

جنگ چهل ساله و فتح قسطنطنیه آپارتاید جنسی در ایران

شوری در سر دارم

دانلود نشریه

روزهای عید بزرگ طبقاتی کارگری

اعتراضات در ایران: تکرار بهار عربی برای طبقه کارگر جهانی؟

هارلم شهرهای تهران و مشهد و شیراز کجاست؟

به خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر

بوزینه های نظم اسلامی سرمایه در ایران

خون بر شمشیر پیروز نمیشود - هرگز

شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی، به تنهایی، برای کارگر به اندازه ده شاهی ارزش ندارد

نظم اسلامی سرمایه:مرگ و خفت در کارخانه یا در خیابان

دانلود نشریه

شبح بیمه بیکاری بر فراز طبقه کارگر در کردستان

اعتصاب نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان

آقدره: تنگسیر طبقه کارگر در ایران

من یک کارگرم،، کارگر خالی و یک آینه در برابرم

لطفا منرا با یک شناسنامه در جهنم خود شریک سازید

دانلود نشریه

خرت و پرت یک طبقه روی طبق دست فروشی

معیشت خانواده کارگری: یک معیار ارتجاعی در تعیین دستمزدها

دیوار کوتاه کارگران افغانی و تروریسم داعش در ایران

آشفتگی در دولت و مجلس: طرح بیمه کولبران؟

پز عالی و دست خالی وزیر کار بعد از انتخابات

دانلود نشریه

پیش بسوی تشکیل اتحاد علیه بیکاری در محلات و مراکز کارگری

دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت

معدنچیان آزادشهر راه را نشان میدهند

کارگران! دشمن در خانه است

تشکیلات کارگری چه هست و چه

تبعیض علیه زنان جاسوسی برای کارفرما در میان کارگران است

دانلود نشریه

برای دستمزدها، علیه بیکاری

قسمنامه اول مه 1396 کارگران در ایران

سهم تک تک ما در اعتراض علیه فرودستی زنان در جامعمه

چرا در سالهای اخیر از رونق اول مه کاسته شده است؟

خدوند توانای طبقه بورژوا و خدای بی عرضه کارگران

دانلود نشریه

انقلاب خاموش زنان در ایران

اول مه، توقف گردون بردگی و محنت

فصل تعیین حداقل دستمزدها در ایران

مطالبات بر حق و شعارهای عوضی

درباره اعتراضات کارگری در بهمن ماه

دانلود نشریه

کردستان: رهایی از کولبری، مبارزه برای بیمه بیکاری

کولبری قانونی شد

طرح یک حرکت اعتراضی سراسری برای بیمه بیکاری در کردستان

سندیکا، بیمه بیکاری و کارگران کردستان در آستانه قدرت

دانلود نشریه

اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح شود

سنگی بزرگ بر روی سینه شهر من

اسطوره دروغین رفسنجانی

شکسته نفسی یک لیدر: نتانیاهو

طنز: گوگل اکبر

کندوکاش در چگونگی، سیاست و روشهای غالب در اعتراضات جاری کارگری

دانلود نشریه

طبقه کارگر یک کشور سرکش و قدرتمند را به ارث خواهد برد

ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم

شکوائیه: مایه سرافکندگی کارگران

نشریه و روشن بینی کارگری در مقابل حشره ایلنا

کمپین: علیه کار کودکان در قالی بافی

اوین در تهران، تهران در اوین

شهر سنندج در سیطره اسلامی قصاص

دانلود نشریه

مارکس، بینوایان و حکومت خنده آور اسلامی سرمایه در ایران

کمپین: علیه کار کودکان در قالی بافی

یارانه و خواست تامین زندگی شهروندان جامعه

زنده باد انقلاب کارگری، مرگ بر ایران!

یک روح خبیث در کالبد یک ملت

ساختمان مجلس و وزارت کار را به آبریزگاه عمومی تبدیل کنیم

کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و در رویا

طنز: کارگران فرهنگ کار، سعدی یا حافظ؟

دانلود نشریه

کار کودکان در قالی بافی، به این ننگ پایان دهیم

آنچه یک کارگر بیکار باید بداند

چگونه یک اعتراض را سازمان دهیم؟

بیمه سلامت ایرانیان و سهم طبقه کارگر از آن

حقوق حقه کارگر: بنگ بنگ

کلاسهای آموزشی برای پروردگار عالم

دانلود نشریه

مناطق آزاد صنعتی، کار و بیکاری در ایران

زاه حل ما کارگران نابودی حکومت سرمایه است

تعلق و تعصب طبقاتی کارگری

ده سال که ایران را لرزاند

سنگ مفت، کارگر مفت

دشمنی با کارگر در رئالیسم ادبی جدید در ایران

دانلود نشریه

چرا سندیکا راه غلط تشکل یابی طبقه کارگر در ایران است؟

فقر خاموش، فرهنگ نفرین زده ایرانی

پیژامه سفید وزیر کار بر سر نیزه قوه قضائیه در شلاق آقدره

طنز: شیعه ناب چینی

دانلود نشریه

بورس تهران، در انتظار یک کازانوا

چه کسی زندگی بیکاران را تامین میکند؟

انقلابیون بیکار، جنبش بیکاران

بابک زنجانی، ذبح یک دردانه

طنز: شرکت سهامی فیضیات قم در ایران

طنز: ایمان ساخت چین

دانلود نشریه

یا کار یا بیمه بیکاری- همین امروز

ترس

در حسرت نسل جوان سرکش طبقه کارگر در ایران

بخشنامه برای آمازون کار قراردادی در ایران

انقلابیون بیکار - جنبش بیکاران

در سوگ شاهرخ

دانلود نشریه

یارانه باید به همه؛ حتی ثروتمندان، به یکسان تعلق بگیرد

صنعت فحشا در ایران

انقلابیون بیکار؛ جنبش بیکاران

طنز: سرزمین وفور حکیم باشی اقتصادی

طنز: زگهواره تا گور کار

طنز: حقیقت از دیوانه باید شنیدن یا از بیکاران

دانلود نشریه

برگ انجیر توافقنامه اتمی

کارگران، پایان تحریم و پولهای بلوکه

اسب ابلق ناسیونالیسم ایرانی

طنز: عزت برباد رفته پاسپورت ایرانی

طنز: رابینهودهای اسلامی

زنده باد زندگی قسطی

دانلود نشریه

علیه بیکاری، علیه فلاکت برای نان

فقر و تراژدی های فردی

درباره طغیان علیه فلاکت

لوکس و سرمستی در پایتخت بیکاری

اعتراض کارگری در ایران: یک شبح مملو از تناقض و شگفتی

نشریه کارگری، ابزاری برای سازمان یابی

شوراهای بیکاران در امریکا

طنز: آقای استاندارقهرمان میشود

عفت لیکس در ایران

دانلود نشریه

راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست؟

رویاهای ممنوعه کارگران جوان در ایران

تشکیلات مناسب برای مبارزه علیه بیکاری کدامست

پرداخت بیمه بیکاری به همه افراد بیکار بالای شانزده سال

طنز: بیمه بیکاری از نوع جدید، زندانی مهریه

دانلود نشریه

گور پدر کارگر: درباره سوانح محیط کار

بسیج افکار عمومی علیه کارگر موقوف

سرزمین سوخته، احمدی نژاد یا روحانی؟

داستان: یک پارچ آب سرد

طنز: امامزاده بیکار، بیکار امامزاده

طنز: اجاق روشن الاغها در ایران

دانلود نشریه

اضافه کاری و مساله بیکاری

من کارگرم، ایرانی نیستم، مسلمان نیستم

اقتصاد مال خر است

مبارزه کارگری علیه بیکاری در روسیه

طنز: مجلس در خنس

دانلود نشریه

زنده باد اول ماه مه

یک "صنعت" بنام بیکاری

کارگران جز توهماتشان چیز دیگری برای از دست دادن ندارند

از جلوی مجلس تا میدان تحریر اعتراض کارگری در ایران

آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند

طنز: عمامه ها در کسادی

دانلود نشریه

در جستجوی یک اسپارتاکوس

زنده باد دیوانگی، زنده باد سی ساعت کار

زنان زنده بگور کارگر در ایران

کارگر ایرانی، هم گرگ و هم بره

بیمه بیکاری فقط با زور

طنز: اندر وصف بورژوای ما

طنز: دعای بیمه بیکاری

دانلود نشریه

یاغیان و جنبش علیه بیکاری

فساد در دستگاه دولتی در ایران

بادکنکهای اعتراضی بر فراز ایران

کلوخ پراکنی دولت علیه کارگران

فکر کردین میتونین کارگران را گول بزنید

داستان اداره کاریابی شماره 1 در تهران

طنز:صیغه کار بجای قرارداد کار

طنز: آینده پا در هوای بیکاران

دانلود نشریه

جنبش کارگری زنانه و مردانه

مذاکرات هسته ای و طبقه کارگر

کار کودکان: رو بر نگردانیم، کاری کنیم

بیچاره رضا شاه، نگاهی به سوگواری برای نساجی ها

تشکل کارگری شاخ و دم ندارد، دارد

طنز: پوست اندازی مذهبی در ایران

دانلود نشریه

سنگی بزرگ بر روی سینه شهر من

کارگران، خداوند را نجات دهید

چرا سرنوشت غزه مشکل ما کارگران هست و باید باشد؟

طنز: ماه عسل با بیمه بیکاری

طنز: اسرار نهان کارگران بیکار در ایران

مژده! یک کارگر دیگر هم بیکار شد

دانلود نشریه

دستمزدها: فصل تضمین سود سرمایه

در دفاع از زنان تن فروش در ایران

در یک قدمی جنبش سراسری علیه بیکاری در ایران

کارگران بومی!: نباید به این ننگ تن داد

یارانه ها: چهار سال بازی با زندگی مردم زحمتکش

طنز: راه حل فوری برای بیکاران یافتم، یافتم

طنز: کارگران ایران، انقلاب نکنید، متشکل شوید

دانلود نشریه

طبقه کارگر، مدعی قدرت یا لشکر گرسنگان؟

انتفاضه کارگری در ایران: یا کار یا بیمه بیکاری

یک وزارتخانه در تولید یاوه علیه طبقه کارگر

طنز: اگر در شهر علاف گیرند

طنز: در انتظار آهوان سرمایه

دانلود نشریه

سرسخن: در مورد این نشریه

پلاتفرم فعالیت علیه بیکاری

آیاپناهندگان افغانی عامل بیکاری هستند؟

بیکاری چیست؟

طنز: نادانها در قدرت

طنز: در دفاع از رمالی و کف بینی