دانلود

جنون اسلامی سرمایه در آقدره: بوی طلا، بوی خون، در ژرفای پلیدی و دشمنی با کارگر

فرزند عصیان طبقه کارگر ایران در درندشت طلای تکاب

خاکمه، حقمه ... کار، کار... گرسنه ایم، کار میخواهیم

کیفرخواست آقدره طبقه کارگر در ایران

یک ماه تحصن و جنگ و گریز

بعد از ماجرای شلاق... خدا میداند چه ها بر سر ما آمد

گزارش تفحص مجلس: بورژوازی از لجنزار طبقه خود پرده بر میدارد