دانلود

ما کارگران در دعوای دشمنان خود، میان مجلس و خانه کارگر بیطرف نیستیم

هیچکدام از ما کارگران از راه افتادن تولید بدمان نمیاید

نوکری برای سرمایه و دشمنی با کارگر