دانلود

طبقه کارگر ایران و بارقه تجربه شکست امریکا در ویتنام

از هفت تپه تا اوین: با هم باشیم قوی تریم

کمربند محنت و مرگ در دامنه البرز

یک حرامزاده سرخ در میان بیکاران

از تفرقه در صفوفمان بیشتر از بمبها بترسیم