دانلود

جنبش دستمزدها؛ کجای کار هستیم؟

طبقه کارگر و زنجیرهای دستمزدهای معوقه

افزایش دستمزدها و خواست کنترل تولید

دستمزدها، مبارزه ای در زندان جمهوری اسلامی

جنبش برای افزایش دستمزد در ایران چگونه خواهد بود؟

اهداف جنبش دستمزد در ایران

تامین و تقویت صف سوسیالیستی

تامین و تقویت هم سرنوشتی و وحدت طبقاتی کارگری

شاخص ها و عرصه های متمایز کننده در عرصه دستمزدها

دستمزدها؛ مبرزه رفرمیستی یا رادیکال؟

دستمزدها؛ در زمین اقتصادی یا سیاسی؟

دستمزدها و بسیج توده ای

دستمزدها و مجمع عمومی؛ محلات؛ بیکاران

دستمزدها و سنتهای کارگری

افق سازمان یابی توده ای و سراسری طبقه کارگر برای دستمزدها