دانلود نشریه

روزهای عید بزرگ طبقاتی کارگری

اعتراضات در ایران: تکرار بهار عربی برای طبقه کارگر جهانی؟

هارلم شهرهای تهران و مشهد و شیراز کجاست؟

به خانواده جان باختگان اعتراضات اخیر

بوزینه های نظم اسلامی سرمایه در ایران

خون بر شمشیر پیروز نمیشود - هرگز

شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی، به تنهایی، برای کارگر به اندازه ده شاهی ارزش ندارد

نظم اسلامی سرمایه:مرگ و خفت در کارخانه یا در خیابان