دانلود

از مطالبه کاهش ساعت کار تا مبارزه علیه بیکاری

زنده باد سی ساعت کار در هفته

وظایف طبقه کارگر و نقش صفوف پیشرو آن علیه بیکاری

جلوس یک پهلوان پنبه! دولت رئیسی و اشتغال

امروز در دام بیکاری... چرا؟