دانلود نشریه

کردستان: رهایی از کولبری، مبارزه برای بیمه بیکاری

کولبری قانونی شد

طرح یک حرکت اعتراضی سراسری برای بیمه بیکاری در کردستان

سندیکا، بیمه بیکاری و کارگران کردستان در آستانه قدرت