دانلود نشریه

سرسخن: در مورد این نشریه

پلاتفرم فعالیت علیه بیکاری

آیاپناهندگان افغانی عامل بیکاری هستند؟

بیکاری چیست؟

طنز: نادانها در قدرت

طنز: در دفاع از رمالی و کف بینی