دانلود

طبقه کارگر در کردستان و مصاف با بیکاری

بازار کار زنانه در کردستان

این کار و بیحقوقی است که کمر مردم را شکسته است و نه بیکاری

بیمه بیکاری در کردیتان: از رسوایی تا دشمنی

کردستان سرزمین بهره کشی و استثمار

نایسر: حاشیه نشین ها