دانلود

مرگ مجاز بیکاران در معادن ممنوعه آلبلاغ

از کپه جوانان بیکار تا قرق گستاخانه شهر

به صاحبقران های رعیت پرور پگویید گورشان را گم کنند