فصل دستمزدها، فصل ادعاها،

هیچ چیز مزخرف تر از اطوار شورای عالی دستمزد در تامین حداقل معیشت کارگران نیست.

این نمایش برای تحمیل توام بحران، تورم، گرانی و بهره کشی وحشیانه است. دستمزد مصوبه "نیمه پر" لیوان نیست، نمایش تهاجم ترسناک و بیرحم بورژوازی است که آخرین تکه پلاس را هم از زیر پای کارگر بیرون میکشد. مصوبه دستمزدها حکایت حقوق و مزایا و برخورداری های کارگران نیست. این زنجیره ای در نابودی فیزیکی، معنوی و اجتماعی طبقه کارگر است. با مصوبه دستمزد آفتاب روز 29 اسفند ماه از کدام جهنم دره سر بر آورد؟ جانوران اسلامی سرمایه و شورای عالی دستمزدشان خواب کدامین توطئه فرسودگی و تسلیم و تباهی را برای کارگران دیده اند؟

هر چه باشد، این مصوبه، هر قدر نفرت انگیز، همانقدر ضد کارگری که برازنده ذات کثیف طبقاتی بورژوازی، به همان اندازه که توطئه گرانه و جنایتکارانه که انباشته از موذی گری و چاپلوسی خانه کارگری، رقت آور است؛ در عین حال این مصوبه از یک ورق پاره فراتر نمیرود که باید هر روز و هر ساعت یکبار از روی تخت سینه غرور و حق طلبی، از مخاطره طاقت تاق شده، از تدارک چاره جویی و همبستگی کارگری در راه صف مقتدر طبقاتی آنها بگذرد.

کینه!

تلنبار کینه در رگهای طبقه کارگر خود به عاملی بازدارنده در مقابل نبروی محرکه عظیمی تبدیل شده است که در عطش تصفیه حساب سوزان ، در انتظار آتشفشان نبردهای عاجل خود را دست کم میگیرد..

نبرد بر سر دستمزدها، باید پرچم "فقرا و مظلومان" در مقابل "آخوندهای دزد و رانت خوار" را کنار بگذارد، بسیار فراتر رود، و با اعتماد بنفس و قامت افراشته کینه و کیفرخواست عمیق و تسلی ناپذیر علیه استثمار و علیه سلطه سرمایه را در جامعه به حرکت دربیاورد.

زنده باد حکومت کارگری