1- قسم نامه و حلقه مشترک موجودیت شوراها در این عبارت نهفته است: هرگز، حتی یک عضو خانواده کارگری نباید از تامین شایسته غذا، پوشاک، سرپناه و ملزومات پایه ای زندگی محروم بماند؛ هرگز، هیچ کس از میان اعضای طبقه کارگر نباید تنها گذاشته شود.

2- هر عضو و هر فعالیت فردی و جمعی در این سازمان باید در خدمت تحقق این قسم نامه قرار بگیرد. قسم نامه به عنوان راهنمای عمل و نه به عنوان یک سنگ نوشته مقدس است.

3- شوراهای بیکاران در پاسخ به نیاز مبرم میلیون ها کارگر برای دفاع از معیشت و ملزومات پایه ای زندگی خود و خانواده آنها بوجود آمده است. اعضای این تشکیلات کارگرانی هستند که توسط دولت و سرمایه داران از حق و امکان تامین زندگی از طریق کار خود محروم گشته اند.

4- مشخصه شوراها تلاش سازمان یافته جمعی در راه رفع نیاز فوری به غذا، پوشاک، سرپناه و سایر موارد ضروری زندگی در منطقه فعالیتی آنها است. چگونگی دستیابی به این ملزومات، و آنهم با سرعت و در حد کافی، فلسفه وجودی این تشکل است.

5- این سازمان نه وقت و نه تمایلی به ترسیم و تعقیب نقشه های یک سازمان " ایده آل" خیالی و از پیشی را ندارد. عضویت در این سازمان مستلزم این درک مشترک است که تجربه بدست آمده در دوره های مبارزه بهترین الگوی فعالیت را فراهم می کند، و در همین پروسه کارگران قواعد، مقررات و فرمهای سازمانی را جهت تقویت کار مشترک و موثر تجربه و انتخاب میکنند.

6- هر واحد از شورای بیکاران متشکل از صدها عضو شجاع و رزمنده ای است که تامین زندگی کارگران را مافوق سودجویی سرمایه داران میدانند، و در جهت دفاع از محرومان تردیدی به خود راه نمیدهند.

7- شورای بیکاران محل تجمع داوطلبانه کسانی است که از بیکاری رنج می برند. موفقیت ما بستگی مستقیم به ابتکارات متکی به چاره جویی جمعی و توسعه این ابتکارات در عمل دارد. این ابتکار عمل به منظور ارائه پیشنهادهای مداوم برای بهبود ساختار سازمانی و مقررات نهضت ما است.

8- در عین حال، باید بدانیم که فعالیت جمعی ما از آنجا ضروری شده است که اقدامات فردی ما ناکافی و غیر موثر است. تقویت فعالیت جمعی یک هدف مهم ما میباشد. به همین دلیل هر کس یا گروهی که خود را جدا و بالاتر از تصمیمات و اراده جمع قرار میدهد، جایی در شورا نخواهد داشت.

9- جنبش ما در هر قدم متکی به اتحاد هر چه بزرگتر و عمیق طبقاتی از توده های کارگر است. در شوراها هیچ مرزی برای شرکت و دخالت و حمایت کارگران از هر جنس، ملیت، مذهب، تعلقات سیاسی و غیره مطلقا وجود ندارد. مقابله با تفرقه و تنهایی و انزوا یک ستون اصلی از فلسفه فعالیتهای شورا، و یک هدف در خود آن است. شورا باید فعالانه موارد و زمینه های تفرقه را بشناسد، جستجو کند و در غلبه بر آن بیقراری نشان دهد.

10- بیکاری به یک پدیده هر چه عادی تری در زندگی کارگران تبدیل شده است. به همین دلیل حفظ پیوند با کارگران شاغل و بخصوص کارگران جوان واحدهای صنعتی بمنظور تقویت روحیه اعتراضی و دلگرمی به حمایت طبقاتی یک وجه دائمی فعالیت شورا است.

11- فعالیت و مشارکت در شورای بیکاران به معنای آگاهی بیشتر و عمیق تر با امر وحدت طبقه کارگر و آمادگی دخالت در خنثی کردن موانع و توطئه های سیاسی و پلیسی دولت و سرمایه داران علیه کارگران خواهد بود.

12- ما جنبشی متشکل از کارگرانی را میسازیم که آزادانه و صادقانه با آغوش باز هیچ مانع و مرزی در راه گسترش رفاقت های کارگری جلودارشان نخواهد بود. شورا نمیتواند به هر گونه ستم و نابرابری معترض نباشد. ما با هر وسیله ممکن از هرگونه مبارزه کارگران، شاغل و بیکار، در این کشور یا هر کشور دیگر پشتیبانی می کنیم.

13- ما جنبشی را ایجاد می کنیم که در چاره جویی در راه کمترین نیازهای کارگران بیکار و خانواده خود را به در و دیوار میزند، اما هرگز فراموش نمی کند که همه مبارزات ما باید سمت پیروزی در ابعاد سراسری و در تحمیل قوانین به نفع کل طبقه کارگر، و در همراهی و بسیج کل صفوف طبقه متمرکز باشد.

14- ما جنبشی حق طلبانه را می سازیم که مظلوم نمایی و ترحم جویی را خوار میشمارد؛ لاف نمیزند، بلکه می جنگد؛ اهل زد و بند و توافقات پنهانی نیست، بلکه به اهرم های مادی و سازمان یافته متکی است؛ جنبشی که به انتظار معجزه نمینشیند، به توهم دامن نمیزند، بلکه همواره در صف جلوی دستاوردهای هر چند کوچک از طریق مبارزه، تلاش، و از خود گذشتگی ایستاده است.

15- ما جنبشی می سازیم که به هیچ قول و وعده اعتماد ندارد، اما قدرت سازمان یافته را به تضمین تهور در کسب امتیازات کوچک برای پیروزی هر چه بزرگتر این جنبش تبدیل میکند.

16- جنبش ما در چهره هر کارگر و زحمتکش یک دوست و متحد می بیند؛ ولی همه آنهایی که ما را به صبوری در مقابل رنجها، خویشتن داری در مقابل سرکوبگران، واقع بینی در مطالبات، تحمل در مقابل خیانت، تمجید در مقابل پسمانده های خیّرمنشانه، و هر گونه اندرز و بزک بساط استثمار و آقایی طبقات بالا دعوت میکنند؛ یک دشمن می شناسد.

17- جنبش ما برای سازماندهی مفیدترین و در نتیجه قدرتمندترین بخش جمعیت خیز برداشته است، کارگرانی که تولید همه ثروت و نعمات جامعه در گرو تلاش آنها است. جنبش ما خود را بخشی از حرکت بزرگتر طبقه کارگر با افق برقراری حکومت کارگری میداند، که بنوبه خود الهام بخش و قطب نمای فعالیتهای ما در علیه بیکاری است.