تدارک دیپورت پناهندگان اوکراینی و اعزام اجباری به جبهه

با قانون اعزام اجباری به جبهه های جنگ پرونده آغوش باز و حمایت گسترده از میلیونها پناهجوی اوکراینی بسته میشود. شهروندان اوکراین بنا به اراده و نقشه کشورهای عضو ناتو و در راس آن امریکا به آتش این جنگ کشانده شدند. منافع کثیف اقتصادی و سیاسی بین المللی بلوک غرب، مصالح و اشتهای آنها برای تقویت برتری در ژئوپولتیک جهانی این جنگ را از سالها قبلتر در دستور گذاشته بود. با آمادگی روسیه برای مقابله حاد نظامی، جای شکی باقی نمیماند که جنگ بزرگ و همه پیامدهای ویرانگر آن در انتظار خواهد بود.

این جنگ با مهر آشکار جنگ نیابتی و مستقیما در راه منافع امریکا توده مردم راهی بجز فرار باقی نمیگذاشت. بزودی با ظرفیت های کشتار و بیرحمی ارتش طرفین و فقدان هر گونه مسئولیت برای جان و اموال توده مردم، باید خانواده را فرسنگها دورتر  دور هم جمع کرد و به انتظار نشست.

جنگ، جنگ تا آخرین قطره خون مردم اوکراین! جنگ، جنگ تا "پیروزی" – یک جنگ و یک "پیروزی" که اراده و منافع اوکراینی ها در آن کوچکترین نقشی ندارد. اوکراین سرزمین در مشت ناتو و متحدان است که راساً و بنا به اختیار تصمیم بگیرند هر متر مربع آن چگونه و تا چه موقع  بوسیله آتش چه نوع سلاح جنگ ادامه یابد. تاکتیک، استراتژی و کل نبوغ نظامی این جنگ اگر از معنا برخوردار باشد، آنجاست که موتور محرک اصلی جنگ، نیرو و منافع هم پیمانهای ناتو با دقت معجزه آسا از هرگونه ضایعه در امان بماند.

یک شهروند اوکراینی زیر چتر وقیح ترین تبلیغات اومانیستی میتوانست سراسیمه چمدان را بسوی یک زندگی موقت پناهندگی ببندد. بلاتکلیف و تحقیر شده، اما حداقل زنده بماند. او میتوانست به وعده های باز سازی دلخوش کند. هر چه باشد ده میلیون از شهروندان اوکراین در کشورهای مختلف، سه تا پنج میلیون نفر در دل ویرانه های جنگ پناه گرفتند.

امروز شهروندان اوکراینی یک پناهنده، یک قربانی جنگ، یک آواره، یک بازیچه سیاست های جنگی بورژوازی جهانی و محلی نیست؛ او یک "خائن" و "مجرم فراری" است. با قانون شماره 8271 در هیچ کجا در خاک اوکراین جز خندق های جنگی امکان و شانس برای "پناه" بردن باقی نمیماند. "گوشت دم توپ" هنوز برای آن دسته پناهندگان اوکراینی مصداق دارد که دل به "پناه" در کشورهای غربی خوش کرده اند. با قوانین تازه و هر قدم از اجرای آنها، میلیونها اوکراینی خود را در تله "پناهندگی" و در سیطره سربازگیری اجباری  خواهند یافت.

جنگ ادامه سیاست است. در اوکراین کثیف ترین جنگ ها و کثیف ترین سیاستها دست در دست هم، گریبان کل جامعه بشری را گرفته است.

منبع خبری

 https://lenta.ru/news/2023/01/25/back/?utm_source=24smi&utm_medium=exchange&utm_term=10949&utm_content=4685948_b_3&utm_campaign=17734&es=24smi&utm_referrer=ex.24smi.info

https://life.ru/p/1554947