دانلود

در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی

سر تیتر موضوعات این جزوه

شورای واقعی کارگران فابریک چیست؟ / دولت دولت است، خدا که نیست! / مجمع عمومی: لب کلام (و یک مقایسه) ....

نقطه عطف جنبش مجمع عمومی در فابریک ما /  از مجامع عمومی "خود بخودی" جاری تا مجامع عمومی منظم و سازمان یافته /

مجمع عمومی کارگری باید منظم و با تعداد هر چه بیشتری از کارگران برگزار شود / 

تدارک، تدارک و باز هم تدارک خوب و از پیشی جلسات مجمع عمومی / تکلیف پیشنهادات، رای و رای گیری چطور تعیین میشود؟ / 

هنر خنثی کردن تلاشهای عوامل کارفرما و دولت در مجمع عمومی / رئیس جلسه خوب داشتن یک نعمت است دست از کله شقی بردارید، لطفا! / ماجرای موردی بودن نمایندگان مجمع عمومی خیلی مهم است / دمکراسی، رای، اتوریته، نظم و این حرفها ... / رادیکالیسم، ماجرا جویی و واقع بینی / ”چه خوب شد که این جلسه را برگزار کردیم“