دانلود

در ادامه جزوه اول "سوسیالیسم و سوسیالیستها"، از میان مندرجات نشریه حزب سوسیالیست امریکا در سالهای نزدیک به 1910، منتخبی از نوشته های کوتاه درباره موضوع سوسیالیسم را در اختیار دارید. نوشته های حاضر حاصل ترجمه آزاد، بازنویسی و اقتباسی از متون اصلی است.