دانلود

آنچه در این جزوه در اختیار شما است گزیده ای از مندرجات نشریه حزب سوسیالیست امریکا در سالهای 1910 است که به موضوع سوسیالیسم از طریق پاسخ به سوالات مخاطبین آن نشریه اختصاص یافته است.

متون ارائه شده شامل ترجمه آزاد، بعضا بازنویسی و اقتباس از متون اصلی است. هدف اصلی آشنایی با مشغل ها و روش کاری جنبش کارگری امریکا در یکی از پر تحرک ترین قطب های تاریخ جنبش کارگری جهان است.

حکومت اسلامی سرمایه با تحمیل جهنمی از فقر و سرکوب، جنبش و طبقه کارگر و حتی سوسیالیستهای ایران را در پر تحرک ترین جنبش کارگری جهان امروز از تمام زیبایی و هیجان سوسیالیستی در مشغله ها و کنجکاوی، غنای فکری مشابه کمابیش دور ساخته است.

مالکیت خانه های مسکونی در حکومت سوسیالیستی / ارتش و نیروهای مسلح / مهاجرین /  مالکیت دولتی یا خصوصی

اگر کارگران کمی شم اقتصادی میداشتند /  کارفرمایان خوب! / انقلاب اجتماعی تنها وسیله حل مشکل کار است / پرچم قرمز رنگ / سیاه پوستان و مساله نژاد / حقوق معلمان را چه کسی پرداخت میکند؟  / چرا زنان کار میکنند و مردان بیکار میمانند؟ / کشاورزی کوچک و زمین او / طبیعت انسان و عقب گرد به سمت کاپیتالیسم / کار یدی و کار فکری / آرمان سوسیالیستی