فهرست
در تدارک روز جهانی کارگر
روز جشن جهانی کارگر همه شما از همین امروز مبارک!
اول مه بزرگترین اجتماع طبقاتی کارگری در ایران
چشم همه به مراکز اصلی تولیدی دوخته شده است
طبقه کارگر با ایران چه خواهد کرد؟
روز اول مه، جمعیت عظیم کارگر با سنگفرش خیابانها به حرکت در آییم
بلند پروازی و روح سرکش اول مه
اول مه برای تدارک اعتراض سراسری صف کارگری جامعه است
جشن وشادی برای اتحاد و جاه طلبی، برای سعادت و زیبایی
اول مه و نیمه زنان طبقه کارگر
زنده باد "دیوانگی" کارگری!
بترسیم و شجاعت را سازمان دهیم
آژیتاتورهای آشوب و انقلاب، آژیتاتورهای اول مه
ما بدست خود، گور فرزندان خود را نمیکنیم
سر از شهر شوش و اعتصاب نیشکری های طبقه کارگر در بیاوریم
زنده باد اتحاد و اخوت کارگری!