ما ميخواهيم وسيعترين اتحاد كارگرى عليه بيكارى را دامن بزنيم. نشريه عليه بيكارى يكى از ابزارهاى ما در اينراه است. چنين اتحادى قبل از هر چيز در گرو اين است كه كارگران آگاه قدم پيش بگذارند و كارگران را در اينراه آگاه و متحد كنند. اين نشريه ابزار همفكرى در ميان ماست.
علیه بیکاری نشریه ای است با این هدف که در میان فعالین و محافل کارگری در ایران جای خود را باز کند. نشریه ای باشد که عصای دست فعالین کارگری در مبارزه خود برای سازمان دادن و اتحاد کارگران در ایران شود.

بيكارى امروز كارگران ايران پديده تازه اى نيست. چاره انديشى در مقابل آن هم تازگى ندارد. طبقه ما در ايران و در سراسر دنيا يكى دو قرن است كه با بيكارى دست بگريبان بوده است. در مقابل آن مبارزه كرده است. انواع تشكل و انواع اعتراضات را سازمان داده است. اگر چيزى از بيمه بيكارى در دنياى ما وجود دارد حاصل همين مبارزات است. مرور این تجربيات جاى مهمى در نشريه خواهد داشت.
نشريه عليه بيكارى ميخواهد محلى باشد كه جمع هر چه وسيعترى از كارگران در مورد شرايط كار و بيكارى خود و هم طبقه ايهايمان مينويسند. تجارب خود و نظراتشان را در اختيار ديگران قرار ميدهند.
سیوان رضایی، آسو فتوحی سرا و مصطفی اسدپور همکاری برای انتشار این نشریه را بعهده دارند. مسئولیت نوشته ها و مواضع مندرج در ”علیه بیکاری“ بعهده مصطفی اسدپور است.
علیه بیکاری یک نشریه کارگری است. تماس و نقطه نظرات خوانندگان نشریه و خود کارگران تنها کانالی است که از نتیجه کارمان، از کم و کاستی هایش با خبر بشویم.
پس برای ما بنویسید. در مورد مقالات و نقطه نظرات طرح شده در نشریه، در پاسخ به سوالات زیر بنویسید. مبنای کار ما اینستکه نظرات را چاپ کنیم.از این طریق برای چیزی جز یک پاتوق کارگری برای حرفهای پرحرارت خود استفاده نکنید. برای تماس با ما از آدرس زیر استفاده کنید info@a-bikari.com
لینک های قطب نمای فکری و سیاسی علیه بیکاری:
آرشیو آثار مارکس و انگلس
آرشیو آثار منصور حکمت
صفحه اینرنتی کورش مدرسی
صفحه اینترنتی حزب حکمتیست (خط رسمی)
آرشیو نشریه "علیه بیکاری" - دور قدیمی "علیه بیکاری" نام نشریه ای است که در سال 1358 در ایران منتشر میشد. فعالیت امروز ما الهام از آن حرکت و نشریه میگیرد. در دسترس قرار دادن شماره های "علیه بیکاری" آن سالها یکی از اهداف مهم ماست.