نوشته حاضر متن مقاله ای با عنوان "جمهوری اسلامی هم با قیامی دیگر سرنگون خواهد شد" با امضاء خسرو داور  از مندرجات نشریه کمونیست، ارگان حزب کمونیست ایران، با تاریخ خرداد 1366 است.

بجای عناوین:

 • دشمنان مردم عقب نشسته بودند و سراسیمه خود را  در سوراخ ها از چشم مردم پنهان می‌کردند
 • اما پر شکوه ترین  جنبه قیام و کل روزهای انقلاب ...
 • درباره خاطرات روزهای قیام...
 • اما وقتی از خاطرات آن دوره حرف میزنیم به طور مشخص از چه چیزهایی باید بگوییم؟...
 • اول باید از خود این آزادی‌ها تعریف کرد...
 • در قیام بعدی مردم علیه حکومت اسلامی هم مردم به خانه های سلطنت طلبان و مجاهدین و ناسیونالیستهای دو آتشه نخواهند ریخت...
 • آن روزها  وقایع چند سال چند سال در یک روز اتفاق می‌افتد...
 • آن مسائلی که کثریت مردم را به ستوه می آورد مسائل بلاواسطه  اقتصادی‌اند...
 • در این شرایط دو راه  بیشتر برایت باقی نمی ماند...
 • آیا باز هم مردم ساده لوحانه فریب خواهند خورد؟...
 • همه چیز در گرو انسجام و اتحاد و موفقیت آن گرایش فعال در درون طبقه کارگر است...
 •  

دانلود

https://a-bikari.com/2pdf/QyamDigar.pdf