"قطب نمای" کمونیستی و کارگری در دل تحولات سیاسی

این نوشته بر اساس متن سخنرانی کورش مدرسی با عنوان " قطب نمای حزب حکمتیست" آماده شده است. سخنرانی مزبور در افتتاحیه کنگره چهارم حزب حکمتیست به تاریخ سپتامبر سال  2010ایراد شده است.

 عناوین

 •  "ما" یک "ما"ی ماورای سیاست و ماورای طبقات وجود ندارد
 • معنی پیروزی برای طبقه کارگر
 • تفرقه طبقه کارگر منشاء ادامه حکومت سرمایه داری است
 • سوسیالیسم، جنبش بازگردان اختیار به انسان
 • دنیای بهتر دنیای انقلاب کارگری است و بس
 • طبقه کارگر و قدرت سیاسی
 • تحزب کمونیستی
 • حزب کارگری
 • معضلات تحزب سیاسی در قرن ۲۱
 • دیکتاتوری پرلتاریا دیکتاتوری طبقه کارگر برعلیه بورژوازی است
 •  آدرس دانلود:

https://a-bikari.com/2pdf/AB-qotbnama.pdf