دانلود

بیانیه مشترک ستدیکای هفت تپه و اتحاد بازنشستگان درباره دستمزد 1399

طوفان دستمزدهااز شوش وهفت تپه

همه از دستمزدها میپرسند

دیماه سیاه و بردگی در معادن

کار را باید همین جا تمام کرد

عطش آزادی و رهایی سر خاموشی ندارد

جمهوری اسلامی و دو سردار

خون بر شمشیر پیروزنمیشود، هرگز