(تاریخ 22 فروردین 1402)

مندرجات این شماره

در تکاپوی شکل گیری یک جنبش برای دستمزدها

اعتراض دستمزدی کارگر باید دندان در بیاورد، گاز بگیرد!

دنیا شهر هرت نیست...

شعبان بی مخ ها در پاستور و بهارستان!

دانشگاه ها و اعتراض دستمزدها

بادکنک‌های اعتراضی برای دستمزدها

شهر "زیر خط فقر" و چراغان "توافق"  دستمزدها

در همراهی با کمپین اعتراضی هفت تپه علیه مصوبه دستمزدها 1402

دانلود نشریه

https://a-bikari.com/1pdf/AleyheBikari-82.pdf