(تاریخ 22 فروردین 1401)

طبقه کارگر و تعیین تکلیف با مصوبه سالانه دستمزدها

مصوبه دستمزدها: پیروزی یواشکی!

 مصوبه دستمزدها یک ورق پاره بی ارزش!

دستمزدها، جنبش کارگری و اول مه

ساختار " تعیین سالانه دستمزدها " را نباید پذیرفت

لینک دانلود شماره 81 نشریه علیه بیکاری

https://a-bikari.com/1pdf/AleyheBikari-81.pdf