شماره 80 نشریه علیه بیکاری منتشر شد

(فروردین 1401)

رئوس مندرجات این شماره:

صدقه هیچ ربطی به انگیزه پاک بشر نیکخواه ندارد

کارگران ساختمانی و حواله به نذر سلامتی

نوروزی برای رفیق و رفاقت کارگری

عطش یک جنبش سراسری دستمزد

 

دانلود نشریه:

https://a-bikari.com/1pdf/Aleyhebikari-80.pdf