دانلود نشریه

در جستجوی یک اسپارتاکوس

زنده باد دیوانگی، زنده باد سی ساعت کار

زنان زنده بگور کارگر در ایران

کارگر ایرانی، هم گرگ و هم بره

بیمه بیکاری فقط با زور

طنز: اندر وصف بورژوای ما

طنز: دعای بیمه بیکاری