علیه بیکاری
آرشیو دور قدیم نشریه علیه بیکاری
انتشارات نشریه درباره ما خانه


علیه بیکاری نام نشریه ای است که در سال 1358 در ایران منتشر شده است
فعالیت امروز ما از آن نشریه و از آن فعالیت الهام میگیرد
شماره اول
سرمقاله: ما چه میگوییم
نامه سرگشاده به کارگران ایران
درباره دکه داران
نگاهی به نشریه بیکاران، ارگان سراسری کانونها و شوراهای بیکاران کشور
tr> tr>
شماره دوم
علیه بیکاری چه خواهد کرد؟
درباره اخراج کارگران
گزارش از اجتماع بیکاران در مقابل مجلس
درباره رفرم
اخراج کارگران پتوبافی حاجیان
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم
شماره ششم
شماره هفتم
شماره هشتم
شماره نهم
شماره دهم
شماره یازدهم