علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 61 تا 70
انتشارات نشریه درباره ما خانه


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
شماره 61 / مهرماه 1399
کار و بیکاری، جدالهای پیش روی کارگران در ایران
حراج جان انسانها در ایران
ادعانامه و کیفرخواست طبقه کارگر
چه باید کرد: آنچه یک کارگر بیکار باید بداند
شماره 62
طبقه کارگر در کردستان و مصاف با بیکاری
بازار کار زنانه در کردستان
این کار و بیحقوقی است که کمر مردم را شکسته است و نه بیکاری
بیمه بیکاری در کردیتان: از رسوایی تا دشمنی
کردستان سرزمین بهره کشی و استثمار
نایسر: حاشیه نشین ها
شماره 63/ پنجم آبان 1399
از دختران نو جوان سوسیالیست تا غولهای آژیتاسیون کارگری
اعتصاب بزرگ زنان تولید خانگی در انگلستان
فرشته کارگران: مری مک آرتور
آتش جوانی: کلارا لملیچ
کار خانگی زنان و مبارزه علیه آن در شهر سان آنتونیو
شورش کارگری 20 هزار
آژیتاتور کارگری، لئونورا اوریلی
به سنندج جدید خوش آمدید
شماره 64/ آذر 1399
ما کارگریم، سخنگویان خود را تنها نمیگذاریم
هفت تپه و آوازه آن در اتحاد کارگری
ایام آشوب و بی تابی، ایام غرور کارگری
یارانه 120 هزارتومانی: لاطائلاتی که دود شد و هوا رفت
به سنندج جدید خوش آمدید
شماره 65/ 17 آذر 1399
اسرار هفته "مرگ " وزیر کار
علیه تنهایی و ناامیدی، علیه خودکشی
اگر ما کارگران به داد هم برسیم
به سنندج جدید خوش آمدید
شماره 66/ دی ماه 1399
فصل دستمزدها، فصل ادعاها، فصل ستیزه جویی سراسری کارگری
قبول نکنیم، تن ندهیم
ایستگاه بعدی هفت تپه کجاست؟
آزادی بورژوازی، آزادی کارگران
شماره 67/ پنجم بهمن 1399
مبارزاتی بزرگ در دل اعتراضاتی کوچک
نیاز به پیروزی
دین و وظایف هر یک از ما
دینامیت دستمزدها
بیمه بیکاری: وزارت کار و یاوه های ضد کارگری
مسخره است، اما خنده آور؟ هرگز
شماره 68/ سیزده بهمن 1399
فارسی را با زبان و ادبیات کارگری حرف بزنیم
زنگ ها برای چه کسانی بصدا در میایند؟
کرونا و مبارزه جویی کارگری
قساوت بانکی علیه زحمتکشان افغانی در ایران
کرونا، بیمه بیکاری و ژیگوله های شارلاتان شهری
شماره 69/بیست و شش بهمن 1399
عطش یک جنبش سراسری دستمزد
مروری بر سناریو تعیین دستمزد سال 1399
مجاری تامین معاشطبقه کارگر در سال 1399
ترقه بازی دستمزدی
"شیطان بزرگ" دستمزدها
دینامیت دستمزدها
طبل ها را بصدا در آورید
اعتصاب و دستمزدها
شماره 70/هفدهم اسفند 1399
زنده باد روزجهانی زن
مرد سالاری در سراشیب ابتذال
جنبش کارگری و روح سرکش زنانه در ایران
از هفت تپ ه تا بازنشستگان؛ حقانیت اعتراضی
اگر به جای دولت قرار میگرفتید چه میکردید؟