علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 41 تا 50
انتشارات نشریه درباره ما خانه


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
شماره 41/شهریور 1398
هفت تپه: استخوان در گلوی دستگاه قضایی
جمع شوید، چراغان کنید، بلندگو بیاورید
سحر، پیکری که خاک ایران از پذیرش آن سر باز میزند
زنان در میان تماشاچیان فوتبال
نماینده ولی فقیه: جمهوری اسلامی در خطر است
ضمیمه شماره 41/ شهریور 1398
شورش سبکبال زنان کارگر امریکا، توبت ایران؟
زنان کارگریهودی علیه بیکاریو علیه فلاکت
اهم جنبش مطالباتی در عرصه زنان
شورش 20000- زنان کارگر صنعت پوشاک در امریکا تاریخ میسازند
---
شماره 42/ 5 مهر 1398
اعتراض کارگری باید دندان در بیاورد و گاز بگیرد
آتش در عمارت وزارت کار
بازی یارانه ها با زندگی مردم یک کشور
در یک وجبی هفت تپه و اراک: از یک اعتصاب تا اداره یک شهر
---
شماره 43/ 12 مهر 1398
مبارزات سراسری و متحد کارگری؛ چگونه؟
راه بیافتیم و همه محله را خبر کنیم: در دفاع از کودکان
قدرت سراسری جنبش کارگری در گرو مبارزه علیه بیکاری است
خرسهای دردانه قطبی و خلاصی از زباله های اسلامی سرمایه
----
شماره 44/ 19 مهر 1398
ترس از اشاعه تب لردگان
در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی
کارگر پناهی مقامات و تکلیف کارگران با آن
آشپزخانه های خلق
----
شماره 45/ 26 مهر 1398
لقمه بزرگ هفت تپه و توپخانه خاموش طبقه کارگر ایران
شوالیه های پیروز نبرد فوتبال و زنان در ایران
این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند
جای خالی گام در دانشگاه ها
فقر خاموش، فرهنگ نفرین زده ایرانی
شماره 46/ دوم آبان 1398
کارگران و زبان اعتراض، زبان آذراب برای رهایی در ایران
یا کار یا بیمه بیکاری همین امروز
بازگشت دیوانگان از فیلادلفیا تا عسلویه - زنده باد سی ساعت کار
طبقه کارگر و چشم انداز تحمیل بیمه بیکاری
---
شماره 47/ 19 آبان 1398
مرگ مجاز بیکاران در معادن ممنوعه آلبلاغ
از کپه جوانان بیکار تا قرق گستاخانه شهر
به صاحبقران های رعیت پرور پگویید گورشان را گم کنند
---
شماره 48/ 24 آبان 1398
سفرنامه رفسنجان یک رییس جمهور
کارگران بیکار چگونه میتوانند متحد شوند؟
---
شماره 49/ 30 آبان 1398
شبیخون بنرین، دزد به کاهدان زد
میترسانند، بترسیم و شجاعت را سازمان بدهیم
اغتشاشگران صفوف خود را در آغوش حمایت خود بگیریم
شورای بیکاران محل - یک روز سر شلوغ
---
شماره 50/ هشتم آذر 1398
بازگشت بوزینه های نظم
سرزمین نفرین دستمزد