علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 1 تا 10
انتشارات نشریه درباره ما خانه

علیه بیکاری نام نشریه ای است که در سال 1358 در ایران منتشر شده است
فعالیت امروز ما از آن نشریه و از آن فعالیت الهام میگیرد
آرشیو دور قدیم نشریه علیه بیکاری در لینک در دسترس است

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
شماره اول
سرسخن: در مورد این نشریه
پلاتفرم فعالیت علیه بیکاری
آیاپناهندگان افغانی عامل بیکاری هستند؟
بیکاری چیست؟
طنز: نادانها در قدرت
طنز: در دفاع از رمالی و کف بینی
شماره دوم
طبقه کارگر، مدعی قدرت یا لشکر گرسنگان؟
انتفاضه کارگری در ایران: یا کار یا بیمه بیکاری
یک وزارتخانه در تولید یاوه علیه طبقه کارگر
طنز: اگر در شهر علاف گیرند
طنز: در انتظار آهوان سرمایه
شماره سوم
دستمزدها: فصل تضمین سود سرمایه
در دفاع از زنان تن فروش در ایران
در یک قدمی جنبش سراسری علیه بیکاری در ایران
کارگران بومی!: نباید به این ننگ تن داد
یارانه ها: چهار سال بازی با زندگی مردم زحمتکش
طنز: راه حل فوری برای بیکاران یافتم، یافتم
طنز: کارگران ایران، انقلاب نکنید، متشکل شوید
شماره چهارم
سنگی بزرگ بر روی سینه شهر من
کارگران، خداوند را نجات دهید
چرا سرنوشت غزه مشکل ما کارگران هست و باید باشد؟
طنز: ماه عسل با بیمه بیکاری
طنز: اسرار نهان کارگران بیکار در ایران
مژده! یک کارگر دیگر هم بیکار شد
شماره پنجم
جنبش کارگری زنانه و مردانه
مذاکرات هسته ای و طبقه کارگر
کار کودکان: رو بر نگردانیم، کاری کنیم
بیچاره رضا شاه، نگاهی به سوگواری برای نساجی ها
تشکل کارگری شاخ و دم ندارد، دارد
طنز: پوست اندازی مذهبی در ایران
شماره ششم
یاغیان و جنبش علیه بیکاری
فساد در دستگاه دولتی در ایران
بادکنکهای اعتراضی بر فراز ایران
کلوخ پراکنی دولت علیه کارگران
فکر کردین میتونین کارگران را گول بزنید
داستان اداره کاریابی شماره 1 در تهران
طنز:صیغه کار بجای قرارداد کار
طنز: آینده پا در هوای بیکاران
شماره هفتم
در جستجوی یک اسپارتاکوس
زنده باد دیوانگی، زنده باد سی ساعت کار
زنان زنده بگور کارگر در ایران
کارگر ایرانی، هم گرگ و هم بره
بیمه بیکاری فقط با زور
طنز: اندر وصف بورژوای ما
طنز: دعای بیمه بیکاری
شماره هشتم
زنده باد اول ماه مه
یک "صنعت" بنام بیکاری
کارگران جز توهماتشان چیز دیگری برای از دست دادن ندارند
از جلوی مجلس تا میدان تحریر اعتراض کارگری در ایران
آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند
طنز: عمامه ها در کسادی
شماره نهم
اضافه کاری و مساله بیکاری
من کارگرم، ایرانی نیستم، مسلمان نیستم
اقتصاد مال خر است
مبارزه کارگری علیه بیکاری در روسیه
طنز: مجلس در خنس
شماره دهم
گور پدر کارگر: درباره سوانح محیط کار
بسیج افکار عمومی علیه کارگر موقوف
سرزمین سوخته، احمدی نژاد یا روحانی؟
داستان: یک پارچ آب سرد
طنز: امامزاده بیکار، بیکار امامزاده
طنز: اجاق روشن الاغها در ایران