علیه بیکاری
آرشیو نشریه شماره 1 تا 10

خانه درباره ما نشریه انتشارات

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

شماره 1

پلاتفرم فعالیت علیه بیکاری

آیا پناهندگان افغانستانی عامل بیکاری هستند؟

بیکاری چیست؟


شماره 2

طبقه کارگر مدعی قدرت در جامعه با لشکری از گرسنگان آشوبگر

انتفاضه کارگری در ایران

یک وزارتخانه برای تولید یاوه علیه طبقه کارگر


شماره 3

در یک قدمی جنبش سراسری علیه بیکاری در ایران

دستمزدها، فصل تضمین سود سرمایه در ایران

کارگران بومی! - به این خفت نباید تن داد

شماره 4


شماره 5

مندرجات

شماره 6

مندرجات

شماره 7

مندرجات

شماره 8

مندرجات

شماره 9

مندرجات

شماره 10

مندرجات