علیه بیکاری
انتشارات و جزوات

خانه درباره ما نشریه انتشارات

انجمنهای صنفی کارگران فصلی-ساختمانی کارگزاران دولت و سرمایه داران در ایران

دانلود

اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح گردند

دانلود

در کله یک فعال مجمع عمومی کارگری

دانلود

سنندج جدید: شهری زنانه و کارگری

دانلود

زنان طبقه کارگر در کار و بیکاری

دانلود

اقتصاد زنانه در ایران: مصافها و چشم اندازها

دانلود

سوسیالیسم و سوسیالیستها (3)

سوسیالیسم در ادبیات و در سیاست منصور حکمت

دانلود

سوسیالیسم و سوسیالیستها (2)

ماتریال تبلیغی

دانلود

سوسیالیسم و سوسیالیستها

سوالها و جوابها

دانلود

بازنشستگان جلو افتاده راه را نشان میدهند

دانلود

اتحاد و سازمان یابی در مبارزه علیه بیکاری

دانلود

کارگران و مساله بیکاری

دانلود

گفت و گوی کارگری در وقت نهار

دانلود

استاد - از زندگینامه یک آژیتاتور سوسیالیست

دانلود

کارمزدی و سرمایه

دانلود

خانه کارگر: در جغرافیای قدرت سیاسی در ایران

دانلود

نه برای او - روایتی از بیکاری یک کارگر ساختمانی

دانلود

همه چیز درباره تدارک عید کارگری اول مه

دانلود

دستمزدها از زبان کارگران

دانلود

گارد گرسنگان در مبارزه علیه بیکاری

دانلود

شوراهای بیکاران

دانلود

ایران بر بستر چهار اعتصاب

دانلود

اعتصاب نان و دستمزدها

دانلود

اسرار نهان کارگران بیکار در ایران

دانلود

مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فاصله سالهای 92 تا 98

بخش صنعت

دانلود

مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فاصله سالهای 92 تا 98

معلمان

دانلود

مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فاصله سالهای 92 تا 98

بخش معادن

دانلود

مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فاصله سالهای 92 تا 98

خدمات

دانلود