دانلود

آنچه در اختیار دارید مجموعه مقالاتی از نشریه "علیه بیکاری" است که در فاصله زمستان سال گذشته تاکنون، موج اعتراضات سراسری بازنشستگان را تعقیب کرده است.

گفتنی ها در رابطه با اعتراضات بازنشستگان تمامی ندارد، اما شاید بتوان از قول مقاله سوم این مجموعه، فشرده کلام را در دو جمله پذیرفت:

اعتراضات بازنشستگان در زیر پوست آرامشی که با وسواس و برنامه ریزی میکروسکوپی مراقبت میگردد، دنیایی از کاردانی را با خود دارد. اما از این اعتراضات هیجان میبارد. این اعتراضات دارد به سهم خود کلاف "مبارزات و سازمانیابی سراسری طبقه کارگر" را به شیوه خود، به شیوه "بازنشستگان" از سر "اعتراضات سراسری" و با کلید "یک دندگی" باز میکند.

اما در هر صورت، اطمینان خاطر داریم بعد از مطالعه نوشته ها دست کم بر سر یک چیز با هم توافق خواهیم داشت: اعتراضات بازنشستگان را باید در تداوم منطقی اعتصابات هپکو و هفت تپه دید. پرچم همان است، در دست بخش های مختلف طبقه کارگر مقاومت و ایستادگی و امید را باز تولید میکند. این جوششی است که برای و در راه آمادگی صفوف خود برای رهایی، زمین را زیر پای سیاست در ایران و حکومت منحوس آن گرم نگه میدارد.