فهرست

در آستانه قرن تازه با نیشکری‌های طبقه کارگر در ایران؛ اعتصاب نان و دستمزد ...

اتحاد و همبستگی با هفت تپه: همین امروز به هرشکل و هر قدر که یتوانیم، فردا دیر است ؛ شهر شوش، شهری که صاحب ندارد، دارد!؛ خاک هفت تپه در توبره اتحاد کارگران ؛راهی که هفت تپه در پیش گرفته راه همگی ما است؛ آزادی چهار کارگر زندانی ؛ اتحاد کارگری به روش هفت تپهاعتصاب نیشکری‌ها ایران را در تصرف خود میخواهد؛ هفت تپه نه به شجاعت یا استقامت، بلکه به پیروزی نیاز دارد ؛ فریادی از محاصره اعتصاب هفت تپه؛ دوزخیان هفت تپه مشت بر آسمان میکوبند؛ چهل و چهار روز پس از آغاز اعتصاب؛ بابا خجالت بکشید ...؛ کارنامه کابینه شوش؛ آقایان یادشان افتاده است بپرسند قضیه هفت تپه از چه قرار است!؛ اعتصاب هفت تپه دست بردار نیست...؛ از شوش چه خبر؟؛ کارگران در "پایتخت اعتصاب جهان"؛ هجوم جانوران به اعتصاب هفت تپه؛ کارگران چه میگویند، مسئولین چه میشنوند!؛ هفت تپه، اعتصاب و کودکان ؛ اگر دیوارها موش، و اگر موشها گوش میداشتند! ؛ آقای جهانگیری در الم شنگه! ؛ خروسخوان روز هفتاد و یکم اعتصاب ؛ هفت تپه پس از هفتاد آن! ؛ هفت تپه حق دارد پیروز شود

 لینک دانلود