دستمزدها از زبان کارگران

 متن ضمیمه اظهار نظر پنجاه کارگر در باره دستمزدهای پایه و مباحثات حول و حاشیه آن را در بر میگیرد. متن ها  از ستون  نظرات مراجعین سایت "ایران ..." جمعاوری شده است.

صد البته نقطه پر حرارت  موضوع روی نارسایی دستمزدهای مصوب و عواقب سنگین و در موارد زیادی نتایج فاجعه آمیز آن بر روی زندگی کارگران و اعضای خانواده آنها است.  بزودی خواننده متن در  مفاهیم ساده و از زبان خود کارگران قلب خود را در  اعماق تازه جریحه دار خواهد یافت. اما مهمتر از هر چیز اعتراض است که با هر سطر خواننده را مسحور خود میسازد. با هر کیس، کیفر خواستی عمیق و طبقاتی در هاله ای از کینه و بیزاری جان میگیرد و با خون گرم به شقیقه ها میدود.  کلمات با تمام روزمرگی خود وزن سنگینی از شرافت و عزت طبقاتی کارگری را با خود همراه دارند. کوچکترین اثری از ترحم و عجز بچشم نمیخورد. هر چه هست حق طلبی  انسان کارگر است که در مقابل سودجویی و بهره کشی نفرت انگیز کارفرمایان در مشارکت با دولت قد علم میکند.  بخصوص جلای طبقاتی آن جایی است که بخشهای مختلف کارگری، و مهمتر از هر چیز زنان و مردان طبقه، چه در خانواده و محلات و چه در مراکز تولیدی را زیر یک سقف در کنار هم قرار میدهد.  تجسم یک چهارپایه در میان جمعیتی که در  این تجربیات و  در این جهان بینی خود را شریک میدانند، این کلمات و مفاهیم را در لباس باروت و آتشی به رقص درمیاورد که به دنبال فرصت  میگردند تا سراسر جامعه را فرا بگیرند.

علیه بیکاری / مصطفی اسدپور

لینک دانلود