معرفی
متن حاضر شامل گفتگوی سه کارگر در یک قهوه خانه مجاور یک کارخانه، 
 از متون آموزشی حزب کمونیست امریکا در سالهای 1910
است. در این متن سوالات و استدلالات در مورد بیکاری و دستمزد میان
کارگران سر از چگووگی فعالیت اتحادیه ای و کمونیستی در میان کارگران
در میاورد.
متن حاضر ترجمه آزاد از متن اصلی است.
علیه بیکاری

دانلود