نه برای او ...   

موضوع این نوشته روایت زندگی یک کارگر امریکایی و خانواده او در سالهای 1901 است. متن سرگذشت اساسا بازگوی سرنوشت خانواده طی دوره پر مرارت بیکاری نان آور آنها است. فِرد فانتون (Fred Fanton) یک کارگر ساختمانی است و ده سال از زندگی مشترک او و کِیت (Kate) میگذرد. سه فرزند خانواده جنی (Jenniy) نُه ساله، هنری (Henri) شش ساله و بسی (Bessie) چهار ساله، به ترتیب دیگر اعضای خانواده را تشکیل میدهند.

احداث یک تاسیسات تفریحی و بازرگانی در شهر آنها، زندگی هزاران کارگر را در کار و بیکاری دگرگون میسازد. این تاسیسات منجر به رونق قابل توجهی میگردد، تا سپس به یک رکود منتهی شود. اما سهم یک کارگر از این تحولات چه میتواند باشد؟

آنچه در مقابل خواننده است ترجمه آزاد از متن مندرج در شماره پنج از نشریه "کارگر" است که در پنجم ماه مه 1901 در شهر شیکاگو منتشر شده است.  این سرگذشت تلخ و غم انگیز است، در عین حال نقد کوبنده  و دید  طبقاتی نویسنده ارزش ویژه ای به مطالعه آن میبخشد. 

 دانلود