در نیمه دوم سال 1397 و سراسر سال 1398 سه شهر (اراک، شوش، اهواز) و چهار اعتصاب (هپکو، هفت تپه، فولاد و آذراب)  بستر تحولات بزرگی در درون طبقه کارگر و موقعیت آن گشتند. اعتصابات کارگری قد بر افراشتند، روی پای خود ایستادند و نه فقط شهر خود، بلکه کل جامعه را با خود همراه ساختند. این چهار اعتصاب تنگاتنگ یکدیگر صدر اخبار و توجه افکار عمومی را ترک نکردند و در دل تحولات مهم سیاسی رد پای آنها در مشغله ها و دستور کار دولت و طبقه حاکم  آشکار و غیر قابل انکار بود و هنوز هم هست.

اعتصابات هفت تپه، هپکو، فولاد و آذراب با ساختار و دینامیسم شگرف خود نه فقط جنبش کارگری بلکه کل قطب چپ جامعه را با پتانسیل افق ها، سوالات و گره گاههای اساسا متفاوتی روبرو سخت و به جو کشید. این اعتصابات بستری برای رشد جنبش کارگری با چهره ها و سخنگویان، با پایه های مادی و پتانسیل شوق آور گردید، و امروز بسیار بیشتر از قبل، رو به آینده، زنده و معتبر است.

در کتاب حاضر گزیده ای از مندرجات  نشریه  "علیه بیکاری" در همراهی با این بستر، جمع آوری و در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.

دانلود