کتابچه حاضر از سری انتشارات نهاد ”علیه بیکاری“ به موضوع زنان طبقه کارگر اختصاص دارد. زنان کارگر در اشتغال و بیکاری؛ در محیط زیست در محلات کارگری؛ موقعیت، شرایط کار  و مبارزه طبقه ما در عرصه زنان مورد بحث قرار گرفته است.   
 
فهرست
یک روح خبیث در کالبد یک ملت!
طبقه کارگر ، زنان کارگر و مبارزه در محلات کارگری    
بررسی وضعیت زنان در بازار کار ایران
انقلاب خاموش زنان در ایران                                                                
کمیته امداد و دمل چرکین  بهره کشی از  زنان                                     
مافیای رسمی و قانونی   بازار کار زنان                                                 
شورش 20000 – شورش سبکبال زنان کارگر                    
زنان کارگر؛ پنهان در تاریخ کارگران صنعتی در ایران