این کتاب از سری انتشارات نهاد ”علیه بیکاری“ به  شوراهای بیکاران در محلات اختصاص دارد. هدف و ساختار شوراهای بیکاران و اساسا روش فعالیت این ارگانها موضوع نوشته ها است. قابل ذکر است که ”چرا و چگونه“ ها و ”میشود و نمیشود“ ها در متن الگو  و نمونه ها مورد کاوش قرار گرفته است.   
 فهرست
مانیفست شورای بیکاران
مرامنامه شورای بیکاران
یک الگوی صاف و ساده و موفق شورای بیکاران
بزرگترین جنبش علیه بیکاری در جهان
داستان اداره کاریابی شماره یک تهران
دیگ مشترک در آشپزخانه های خلق