در این مجموعه  چند نوشته از مندرجات  نشریه ”علیه بیکاری“ در  رابطه با موضوع سازماندهی و تشکل در مبارزات کارگری بطور عموم، و در مبارزه علیه بیکاری بطور اخص جمعاوری شده است.
فهرست:
تشکیلات کارگری چه هست و چه نیست                                               
تشکل طبقاتی کارگری شاخ و دم ندارد، ... دارد!
گره گاههای اصلی در درد بی درمان طبقه کارگر: تشکل!
بیکاری: برادری و تعصب طبقاتی کارگری کجا رفت؟   
انتفاضه کارگری در ایران
از کُپه جوانان بیکار در محلات تا قُرُق گستاخانه شهر  
چرا سندیکا راه غلط تشکل یابی طبقاتی کارگری در ایران است؟             
آنچه یک کارگر بیکار باید بداند (چگونه یک اعتراض کارگری را سازمان دهیم؟)
علیه بیکاری، علیه فلاکت، برای نان (عصیان و سازمانیابی در یک بستر مشترک)
درباره طغیان علیه فلاکت