در این مجموعه  چند نوشته از مندرجات  نشریه ”علیه بیکاری“ در  رابطه با موضوع بیکاری، زمینه ها، دامنه این پدیده، سیاست دولت، یک نقد و پاسخ طبقاتی کارگری در این عرصه جمعاوری شده است.
فهرست
بیکاری چیست؟ 
راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست 
بیکاری، ده سالی که ایران را لرزاند 
بیکاری، طبقه کارگر و افق پیروزی علیه بیکاری 
نگاهی به سوگواری ضد کارگری برای نساجی ها 
کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و در رویا