کتاب در مورد مادر جونز کم چاپ نشده است و هر کدام کمتر از چهار صد صفحه نیستند. به همین دلیل این جزوه بیست صفحه ای ما، بخصوص با کمبودهای آشکار در زمینه ترجمه، میتواند اسباب شرمندگی باشد. من به این جنبه واقفم و به آن اقرار دارم.

این موضوع کتاب و شخصیت جونز در قالب یک آژیتاتور سوسیالیست است که مشوق و محرک تهیه نوشته هستند. طبعا بخش هایی از فعالیت و شخصیت او از قلم افتاده و یا آگاهانه به کنار گذاشته شده است. بعنوان مثال او از رهبران و الگوهای شناخته شده شوراهای بیکاران بود که در نشریه "علیه بیکاری" در مورد آن قبلا نوشته شده است.

مری جونز، بقول مخالفانش، تا مغز استخوان سوسیالیست بود، و باز بقول مخالفانش، یک سوسیالیست برخاسته از زندگی واقعی توده کارگر. اتحادیه کارگری چگونه باید باشد و اهمیت حزبیت کمونیستی برای یک فعال کارگری دو محوری است که بعنوان هدف اصلی در شناساندن مری جونز بوده، که امیدوارم حق مطلب ادا شده باشد.

دانلود