این نشریه برای همیشه با محتوای ارزنده ترین ادبیات کمونیستی بزبان فارسی، برای کارگری که برای وحدت هم طبقه ای های خود دل میسوزاند، مملو از استدلال و رهنمود و ایده است. دین جنبش کارگری و کمونیستی ایران به "علیه بیکاری" و اتحاد مبارزان کمونیست و تک تک فعالین این حرکت پایان ناپذیر است.

در این صفحه آرشیو نشریه علیه بیکاری را در دسترس خواهید داشت. این نشریه با ابتکار اتحاد مبارزان کمونیست و در راستای سیاست "مبارزه علیه فلاکت " این سازمان کمونیستی شروع به کار کرد. هدف از این حرکت شکل دادن به یک مبارزه سراسری طبقاتی کارگری علیه بیکاری بمثابه ستون فقرات مبارزه علیه فلاکت بود. طبعا نوشته ها و جهت گیری "علیه بیکاری" مهر شرایط زمانی خود را بر خود دارد. اما در هر صورت این نشریه برای همیشه با محتوای ارزنده ترین ادبیات کمونیستی بزبان فارسی، برای کارگری که برای وحدت هم طبقه ای های خود دل میسوزاند، مملو از استدلال و رهنمود و ایده است. در هر متن و سطر این نشریه میشود مارکس را سراغ گرفت که از پس رویدادهای امروز نقب به مبارزه طبقاتی میزند و از زاویه کل طبقه کارگر راه حلی برای مبارزه فوری کارگری جستجو میکند.
طول عمر این نشریه بیشتر از یازده شماره ، در فاصله بهمن ماه سال 1358 تا آبان ماه 1360، قد نداد. در شماره دهم نشریه خبر اعدام سه نفر از فعالین علیه بیکاری منتشر شد و تعداد بسیار بیشتری از مسئولان این حرکت، که بعضا نام مستعار آنها در پای مقالات دیده میشود، شکنجه و اعدام شدند.
باید این نشریه را خواند تا بتوان روایت درست تری از تاریخ جنبش کارگری، از مصافها و از سازمانها و مبارزات ایدئولوژیک آن برهه بدست آورد.
دین جنبش کارگری و کمونیستی ایران به "علیه بیکاری" و اتحاد مبارزان کمونیست و تک تک فعالین این حرکت پایان ناپذیر است.
______
آرشیو علیه بیکاری قدیم
از این نشریه تا شماره یازده منتشر شد.

برای دانلود روی عکس شماره مورد نظر کلیک فرمائید.