ما ميخواهيم وسيعترين اتحاد كارگرى عليه بيكارى را دامن بزنيم. نشريه عليه بيكارى يكى از ابزارهاى ما در اينراه است. چنين اتحادى قبل از هر چيز در گرو اين است كه كارگران آگاه قدم پيش بگذارند و كارگران را در اينراه آگاه و متحد كنند. اين نشريه ابزار همفكرى در ميان ماست.

علیه بیکاری نشریه ای است با این هدف که در میان فعالین و محافل کارگری در ایران جای خود را باز کند. نشریه ای باشد که عصای دست فعالین کارگری در مبارزه خود برای سازمان دادن و اتحاد کارگران در ایران شود.
انتشار اين نشريه مدتهاى طولانى است كه خواب را بر ما حرام كرده است. بر ضرورتش هم بخوبى واقف بوديم. حالا با اولين شماره نشريه اميدواريم كه اولا خود ما كمتر حرص بخوريم و بجايش بكارهايمان بيشتر برسيم، ثانيا و مهمتر اینکه اميدواريم كه در عمل به هدف خود نزدیک شویم.
ما ميخواهيم وسيعترين اتحاد كارگرى عليه بيكارى را دامن بزنيم. نشريه عليه بيكارى يكى از ابزارهاى ما در اينراه است. چنين اتحادى قبل از هر چيز در گرو اين است كه كارگران آگاه قدم پيش بگذارند و كارگران را در اينراه آگاه و متحد كنند. اين نشريه ابزار همفكرى در ميان ماست. مشكلات و مصائب گريبانگير هم طبقه ايهاى ما در برابر هيولاى بيكارى را منعكس خواهيم كرد. اينرا خواهيم گفت تا بلافاصله به راه حلها بپردازيم. ببينيم چكار از دست ما كارگران بر ميايد. اينكه چگونه متحد بشويم، چكار بكنيم، تقصير از كى است و ما يقه كدام مرجع را با كدام خواستها بايد بگيريم.
بيكارى امروز كارگران ايران پديده تازه اى نيست. چاره انديشى در مقابل آن هم تازگى ندارد. طبقه ما در ايران و در سراسر دنيا يكى دو قرن است كه با بيكارى دست بگريبان بوده است. در مقابل آن مبارزه كرده است. انواع تشكل و انواع اعتراضات را سازمان داده است. اگر چيزى از بيمه بيكارى در دنياى ما وجود دارد حاصل همين مبارزات است. مرور این تجربيات جاى مهمى در نشريه خواهد داشت.
نشريه عليه بيكارى ميخواهد محلى باشد كه جمع هر چه وسيعترى از كارگران در مورد شرايط كار و بيكارى خود و هم طبقه ايهايمان مينويسند. تجارب خود و نظراتشان را در اختيار ديگران قرار ميدهند.
اما نشريه اى كه خواننده نداشته باشد، هر چقدر هم نشريه خوبى باشد، به درد نميخورد! نشريه عليه بيكارى هم استثنا نيست. نشريه را بايد بدست تعداد هر چه بيشترى از همكاران و دوستان رساند. كارگران و انواع تشكلها و احزاب آنها حتما بايد به آن شرايطى دست پيدا كنند كه نشريات و روزنامه هاى آنها آزادنه و با صدها هزار نسخه و پا چاپ چهار رنگ در همه دكه ها و اماكن عمومى در دسترس قرار بگيرد. تا آنموقع، از جمله كارهاى واجب در ميان ما كارگران اينستكه نشرياتمان را با دقت دست بدست كنيم. تكثير كنيم. در پخش موثر آن در ميان ساير كارگران واقعا تلاش كنيم. اميدواريم كه تعداد هر چه بيشترى از كارگران باشند كه با دريافت اولين شماره عليه بيكارى دست بكار بشوند آنرا تكثير كنند و بدست بقيه برسانند.
بر عليه بيكارى دنياى بزرگى از تلاش در مقابل ما كارگران و طبقه ما قرار دارد. اميدواريم ما و اين نشريه نقش موثرى را بتوانيم بر دوش بكشيم.
سیوان رضایی، آسو فتوحی سرا و مصطفی اسدپور مسئولیت انتشار این نشریه را بعهده دارند. این سه نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری _ حکمتیست (خط رسمی) هستند.
"علیه بیکاری" نام نشریه ای است که در سال 1358 در ایران منتشر میشد. فعالیت امروز ما الهام از آن حرکت و نشریه میگیرد. در دسترس قرار دادن شماره های "علیه بیکاری" آن سالها یکی از اهداف مهم ماست.
از صفحه ویژه مربوط به نشریه علیه بیکاری قدیم (فاصله 1358 تا 1360 شمسی) دیدن نمایید!

صفحه ویژه نشریه قدیم