1-  قسم نامه و حلقه مشترک موجودیت شوراها در این عبارت نهفته است:

هرگز، حتی یک عضو خانواده کارگری نباید از تامین شایسته

غذا، پوشاک، سرپناه و ملزومات پایه ای زندگی محروم بماند.

هرگز،   هیچ کس از میان اعضای طبقه کارگر نباید تنها گذاشته شود.

مانیفست جنبش علیه بیکاری

جامعه ایران در اعماق مصائب ناشی از بیکاری با فقر و تباهی و فلاکت دست بگریبان است.

این نشریه برای همیشه با محتوای ارزنده ترین ادبیات کمونیستی بزبان فارسی، برای کارگری که برای وحدت هم طبقه ای های خود دل میسوزاند، مملو از استدلال و رهنمود و ایده است. دین جنبش کارگری و کمونیستی ایران به "علیه بیکاری" و اتحاد مبارزان کمونیست و تک تک فعالین این حرکت پایان ناپذیر است.

ما ميخواهيم وسيعترين اتحاد كارگرى عليه بيكارى را دامن بزنيم. نشريه عليه بيكارى يكى از ابزارهاى ما در اينراه است. چنين اتحادى قبل از هر چيز در گرو اين است كه كارگران آگاه قدم پيش بگذارند و كارگران را در اينراه آگاه و متحد كنند. اين نشريه ابزار همفكرى در ميان ماست.

نشریه کارگری ابزاری برای اتحاد کارگران و برای تسهیل امر مبارزاتی آنهاست. اتحاد کارگری جمع آحاد کارگری که هر یک در تنهایی خود بر موضوعی احاطه یافته و یا درسهای خود را از بر کرده اند نیست. اتحاد کارگری حاصل همفکری و تبادل نظر میان کارگرانی است که تجربیات و پیشینه کاملا متفاوتی را با خود حمل میکنند.

بسیار حیاتی است بخاطر آورد که مبارزه علیه بیکاری امر کارگران شاغل نیز هست. روشهای مبارزه باید طوری باشد که کارگران شاغل را نیز شریک سازد. آیا نمیتوان تصور کرد که در روزهای معین رانندگان اتوبوسرانی کارگران بیکار را مجانا سوار کنند؟ کارگران اداره آب و برق کنتور منازل کارگران بیکار را بنفع کارگران و قبوض پرداختی نازلتر گزارش نمایند؟