(فروردین 1400)

مندرجات این شماره:

طرح "جوانی جمعیت": علیه زنان، علیه کارگر

"مرغ" ، "صف" و بختک معیشت در جمهوری اسلامی!

در تدارک روز جهانی کارگر

چه باید کرد؟ آنچه یک کارگر بیکار باید بداند

دانلود