(فروردین 1400)
 
مندرجات این شماره
کابوس کرونا و نان در سال  1400 : تداوم بازی یارانه‌‌ای با زندگی مردم
تکلیف دست کم چهار میلیون کارگر بیکار در سال جدید چیست؟
کفتار های کاریابی و طرح "یارانه دستمزد"
در مقابل توطئه کفتارهای کاریابی چه باید کرد؟
حق دزدی برای کارگران بیکار جهت تضمین زنده ماندن
مبارزه علیه اخراج در سال 1399: از داوود رفیعی  تا اتحاد کارگران هفت تپه
 

دانلود