(دوشنبه 27 اسفند ماه 1399)
فهرست مندرجات این شماره:
شهر "زیر خط فقر" و چراغان "توافق " دستمزدها
(درباره مصوبه دستمزدهای سال 1400)
وقتی رئیس مجلس به کاهدان میزند
(درباره طرح مجلس برای "عدالت مالیاتی" حقوق ها)
مروری بر نقاط گرهی تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران
آژیتاتورهای آشوب و انقلاب
دانلود نشریه از سایت علیه بیکاری (لینک مستقیم)