(26 بهمن 1399)
عطش یک جنبش سراسری دستمزد
طبل ها را به صدا درآورید: دستمزدها برای یک دهان پر از نان!
جیب های خالی یک جرم از بزرگترین جرایم است
اعتصاب و دستمزدها: زنده باد اعتصاب سراسری!
مروری بر سناریوی تعیین دستمزد سال قبل
جیب های خالی یک جرم از بزرگترین جرایم است
ترقه بازی دستمزدی!
"شیطان بزرگ"  دستمزدها!

لینک دانلود