(ویژه روز جهانی زن 1399)
فهرست مندرجات این شماره:
عشق و مالیخولیای اسلامی سرمایه به "زنان مطلقه"
بند زنان اوین  در رهگذر جنبش رهایی زن
 جنبش کارگری و  روح سرکش زنانه در ایران
 از هفت تپه تا بازنشستگان: حقانیت اعتراض کارگری!
 اگر بجای دولت قرار میگرفتید چه میکردید؟